NİKSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2024 YILI PROGRAMINDA YER ALAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN TOPLAM 1000 HA ALANDA SIKLIK BAKIMINA KONU MEŞCERELERDE SİLVİKÜLTÜREL İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DANIŞMAN MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NİKSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2024 yılı Programında Yer Alan İşletme Şefliklerinin Toplam 1000 Ha Alanda Sıklık Bakımına konu meşcerelerde Silvikültürel ihtiyaçlar doğrultusunda Danışman Mühendis Çalıştırma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/448306

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NİKSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bahcelievler Mah.Orman Küme Evleri No:3 60600 bahcelievler NİKSAR/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3565271061 - 3565272762

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2024 yılı Programında Yer Alan İşletme Şefliklerinin Toplam 1000 Ha Alanda Sıklık Bakımına konu meşcerelerde Silvikültürel ihtiyaçlar doğrultusunda Danışman Mühendis Çalıştırma

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Mühtelif Şefliklerde 1000 Hektar sahada İşaretleme İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Niksar, Köklüce, Çamiçi , Ayvaz, Özalan , Reşadiye Suluçorak ve Karşıkent Orman İşletme Şefliklerinin Silvikültürel Çalışma Sahalarında

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endürstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" un 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühenedislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun'un 5. maddesine göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan" Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" nin 12. ve 13. maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/ Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştikal sahalarına girmektedir. İhale dökümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.

Buna göre aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi".

2- 4734 Sayılı Kanunun 11'nci Maddesinin (g) bendinde belirtilen terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilecek, yüklenici hakkında ilgili mevzuat gereği işlem yapılacak ve teminatı irat kaydedilecektir. Yüklenici bu iş ile ilgili her hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

 3- 5531 Sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi’’

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Uyarınca Yapılmış Olan Tüm Danışmanlık Hizmet Alımları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02012708