İLAN

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ERBAA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
YİYECEK VE İÇECEK ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/778921

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ERBAA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Evyaba Mahallesi Yusuf Turgut Caddesi No: 135 60500 ERBAA/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3567151052 - 3567153260

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

YİYECEK VE İÇECEK ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 KISIM YİYECEK VE İÇECEK ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erbaa Devlet Hastanesi ilgili birim ambarlarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme kapsamındaki ürünler sözleşme süresi içerisinde peyderpey alınacaktır. Sözleşmede imzalandıktan sonra işe başlama tarihinden itibaren, İdarenin veya görevli birimin belirleyeceği miktarlar, 9. kısım Tatlı Ürünleri sipariş verildikten sonra en geç 1 gün içerisinde, 10. kısım Ekmek Ürünleri her gün taze olarak, diğer kalan kısımlar ise sipariş verildikten sonra en geç 10 gün içerisinde Hastanenin ilgili birim depolarına teslim edilecektir. Yüklenici teslimatları mesai saatler içerisinde yapması zorunludur. Yüklenici teslim ettikleri ürünlerin teslim ettiğine dair fişi görevli birime veya kişiye vermelidir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Siparişler yükleniciye telefon, mail, fax veya talep yazısı ile bildirilecektir. Sözleşmede yüklenicinin belirtmiş olduğu mail, telefon, fax ve ikametgah adresine yapılacak her nevi tebligat aynı tarihte yüklenicinin şahsına yapılmış sayılacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede belirtilen tarihte

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erbaa Devlet Hastanesi Konferans Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İŞLETME KAYIT BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02048002