ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
REŞADİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI Reşadiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Tokat İli Reşadiye İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 286 Öğrencinin 8 Taşıma Merkezi Okula 35 Hat ( Araç) İle 181 İş Günü Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2024/871076

1-İdarenin

a) Adı

:

: REŞADİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

b) Adresi

:

Osmaniye   Mahallesi   Fatih   Sultan   Mehmet   Caddesi   No   33   Reşadiye   Tokat   60700 REŞADİYE/TOKAT

 

c) Telefon ve faks numarası

:

3564613350 - 3564613549

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI Reşadiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Tokat İli Reşadiye İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 286 Öğrencinin 8 Taşıma Merkezi Okula 35 Hat ( Araç) İle 181 İş Günü Taşınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Reşadiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim

Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Tokat İli Reşadiye İlçesi Merkez Ve ve Merkeze Bağlı Köy Ve ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 286 Öğrencinin 7 Taşıma Merkezi Okula 35 Hat ( Araç) İle 181 İş Günü Taşınması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1- KELKİT İLKOKULU 2- 15 TEMMUZ ŞEHİT ERKAN YİĞİT ORTAOKULU 3- REŞADİYE İMAM HATİP  ORTAOKULU 4- BEREKETLİ İL/ORTAOKULU 5- BOZÇALI İL/ORTAOKULU 6- BAYDARLI İL/ORTAOKULU 7- DUTDİBİ İLKOKULU 8- HASANŞEYH İL/ORTAOKULU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025

d) İşe başlama tarihi

:

09.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.07.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

REŞADİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri  gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık  oranlarına  (halka  arz  edilen  hisseler  hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1.

a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri  zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02059732