TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak Vergi Dairesi Müdürlü Binası Kat: 4’de bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.

2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Turhal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

3 – İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a)     Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösterilen mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b)    Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’ deki adreslerini, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

c)     Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numarasını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinde bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)

d)    Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),    

e)     İstekliler, geçici teminatın ihale saatinden önce Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenmiş olduğuna dair ALINDI BELGESİNİ, banka yoluyla ödemek istemesi halinde Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Ziraaat Bankası Tokat Şube Müdürlüğü nezdindeki TR47 0001 0002 3900 0010 0058 30 IBAN nolu tahsilat hesabına (ad, soyad ve ihaleye girilecek taşınmaz ada parsel bilgileri belirtilerek) yatırılarak, alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişini, teminat mektubu yoluyla ödemek istenmesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU ve BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4 -  Taşınmazların satış bedelinin peşin ödemesi durumunda % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “ihaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 6. maddesinde sayılan kişiler bu ihaleye katılamazlar, aynı kanunun 83 ve 84’ üncü maddelerine aykırı davranışta bulunamazlar. Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki ihaleye katılabilme şartlarını taşıması gerekmektedir.

6 - Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - İstekiler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

9- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve ihale sonucuna itiraz edemezler.

10 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin İrtibat Telefonu: Turhal Milli Emlak Şefliği 0 356 276 43 10

İLAN OLUNUR 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.No

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada No

Parsel No

Alan (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İmar Durum Açıklaması

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Turhal

Hacılar

116

1

1,599.40

Hisse

Tarla

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır

1,050,000.00 

315,000.00

16.07.2024

09.00

2

Turhal

İskele

391

25

379.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

850,000.00 

255,000.00

16.07.2024

09.30

3

Turhal

Boyacılar

1616

2

379.02

Tam

Bahçe

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

1,280,000.00 

384,000.00

16.07.2024

10.00

4

Turhal

Boyacılar

1619

1

2,912.15

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

1,350,000.00 

405,000.00

16.07.2024

10.30

5

Turhal

Boyacılar

1616

1

4,290.61

Tam

Bahçe

İmarlı

Konut Alanı

2,150,000.00 

645,000.00

16.07.2024

11.00

6

Turhal

Kayacık

151

8

525.00

459,00

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,400,000.00 

420,000.00

16.07.2024

11.30

7

Turhal

Kayacık

113

15

470.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,350,000.00 

405,000.00

16.07.2024

13.30

8

Turhal

Kayacık

105

10

580.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,500,000.00 

450,000.00

16.07.2024

14.00

9

Turhal

Kayacık

105

11

550.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,420,000.00 

426,000.00

16.07.2024

14.30

10

Turhal

Kayacık

101

6

485.44

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,250,000.00 

375,000.00

16.07.2024

15.00

11

Turhal

Kayacık

101

8

588.34

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,510,000.00 

453,000.00

16.07.2024

15.30

12

Turhal

Kayacık

101

10

403.97

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,040,000.00 

312,000.00

16.07.2024

16.00

13

Turhal

Kayacık

101

11

492.65

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,280,000.00 

384,000.00

16.07.2024

16.30

14

Turhal

Kayacık

101

14

528.33

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,370,000.00 

411,000.00

17.07.2024

09.00

15

Turhal

Kayacık

101

15

528.33

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,370,000.00 

411,000.00

17.07.2024

09.30

16

Turhal

Kayacık

101

16

528.35

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,370,000.00 

411,000.00

17.07.2024

10.00

17

Turhal

Kayacık

101

17

577.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,500,000.00 

450,000.00

17.07.2024

10.30

18

Turhal

Kayacık

101

19

599.24

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,540,000.00 

462,000.00

17.07.2024

11.00

19

Turhal

Kayacık

101

20

546.43

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,420,000.00 

426,000.00

17.07.2024

11.30

20

Turhal

Kayacık

101

21

539.01

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,400,000.00 

420,000.00

17.07.2024

13.30

21

Turhal

Kayacık

101

22

531.61

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,375,000.00 

412,500.00

17.07.2024

14.00

22

Turhal

Kayacık

101

24

525.32

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,360,000.00 

408,000.00

17.07.2024

14.30

23

Turhal

Kayacık

101

7

657.59

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,700,000.00 

510,000.00

17.07.2024

15.00

24

Turhal

Kayacık

101

9

780.34

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

2,000,000.00 

600,000.00

17.07.2024

15.30

25

Turhal

Kayacık

101

18

1,205.77

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

3,100,000.00 

930,000.00

17.07.2024

16.00

26

Turhal

Kayacık

177

10

539.07

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,620,000.00 

486,000.00

17.07.2024

16.30

27

Turhal

Kayacık

188

8

463.23

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,860,000.00 

558,000.00

18.07.2024

09.00

28

Turhal

Kayacık

185

15

474.68

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,950,000.00 

585,000.00

18.07.2024

09.30

29

Turhal

Kayacık

1422

1

1,552.32

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

5,000,000.00 

1,500,000.00

18.07.2024

10.00

30

Turhal

Hamide

105

43

2,051.07

Tam

Ham Toprak

İmarlı

Konut Alanı

1,480,000.00 

444,000.00

18.07.2024

10.30

31

Turhal

Hamide

148

14

1,038.39

Tam

Arsa

İmarsız

X

1,060,000.00 

318,000.00

18.07.2024

11.00

32

Turhal

Hamide

123

1

852.31

Tam

Arsa

İmarsız

X

880,000.00 

264,000.00

18.07.2024

11.30

33

Turhal

Hamide

155

46

1,802.49

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

1,470,000.00 

441,000.00

18.07.2024

13.30

34

Turhal

Hamide

164

1

866.34

Tam

Tarla

İmarsız

X

980,000.00 

294,000.00

18.07.2024

14.00

35

Turhal

Hamide

164

2

802.84

Tam

Tarla

İmarsız

X

820,000.00 

246,000.00

18.07.2024

14.30

36

Turhal

Hamide

164

3

1,227.54

Tam

Tarla

İmarsız

X

1,250,000.00 

375,000.00

18.07.2024

15.00

37

Turhal

Hamide

164

7

1,568.74

Tam

Bahçe

İmarsız

X

1,450,000.00 

435,000.00

18.07.2024

15.30

38

Turhal

Hamide

164

8

1,399.07

Tam

Bahçe

İmarsız

X

1,300,000.00 

390,000.00

18.07.2024

16.00

39

Turhal

Hamide

149

1

1,779.89

Tam

Arsa

İmarsız

X

1,800,000.00 

540,000.00

18.07.2024

16.30

40

Turhal

Gökdere

108

5

3,737.67

Tam

Tarla

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

2,060,000.00 

618,000.00

19.07.2024

09.00

41

Turhal

Gökdere

112

23

1,779.52

Tam

Ham Toprak

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

2,320,000.00 

696,000.00

19.07.2024

09.30

42

Turhal

Necip

249

91

3,832.70

Tam

Arsa

İmarsız

X

1,000,000.00 

300,000.00

19.07.2024

10.00

43

Turhal

Necip

256

13

994.97

Tam

Arsa

İmarsız

X

2,100,000.00 

630,000.00

19.07.2024

10.30

44

Turhal

Çaylı

289

11

7,980.59

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

2,000,000.00 

600,000.00

19.07.2024

11.00

45

Turhal

Çaylı

211

25

2,484.97

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1,250,000.00 

375,000.00

19.07.2024

11.30

46

Turhal

Derbentçi

149

12

10,360.46

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

8,300,000.00 

2,490,000.00

19.07.2024

13.30

47

Turhal

Derbentçi

149

14

10,539.00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

5,280,000.00 

1,584,000.00

19.07.2024

14.00

48

Turhal

Varvara

158

125

1,607.00

Tam

Göl

İmarlı

Konut Alanı-(Kısmen imar yolu + Kısmen imar harici alana isabet eden kısmı vardır)

482,500.00 

144,750.00

19.07.2024

14.30

49

Turhal

Varvara

158

220

263.00

Tam

Tarla

İmarlı

Konut Alanı-(Kısmen imar yolu + Kısmen imar harici alana isabet eden kısmı vardır)

79,000.00 

23,700.00

19.07.2024

15.00

50

Turhal

Hamide

232

2

350.35

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

298,000.00 

89,400.00

23.07.2024

09.30

51

Turhal

Gökdere

112

21

203.01

Tam

Arsa

İmarsız

X

50,600.00 

15,180.00

23.07.2024

10.00

52

Turhal

Necip

256

15

979.78

Tam

Arsa

İmarsız

X

245,000.00 

73,500.00

23.07.2024

10.30

53

Turhal

Çaylı

306

1

257.08

Tam

 Arsa

İmarlı

Konut Alanı

77,500.00 

23,250.00

23.07.2024

11.00

54

Turhal

Çaylı

306

2

289.67

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

87,000.00 

26,100.00

23.07.2024

11.30

55

Turhal

Çaylı

279

6

171.29

Tam

Arsa

İmarlı

Ticaret Alanı

103,000.00 

30,900.00

23.07.2024

13.30

56

Turhal

Çaylı

152

213

1,000.00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

300,000.00 

90,000.00

23.07.2024

14.00

57

Turhal

Ormanözü

105

398

5,233.79

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

262,000.00 

78,600.00

23.07.2024

14.20

58

Turhal

Ormanözü

105

246

10,500.00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

420,000.00 

126,000.00

23.07.2024

14.40

59

Turhal

Elalmış

112

7

349.77

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

17,500.00 

5,250.00

23.07.2024

15.00

60

Turhal

Kazancı

106

11

8,472.73

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

339,000.00 

101,700.00

23.07.2024

15.20

61

Turhal

Kazancı

107

4

760.64

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

30,500.00 

9,150.00

23.07.2024

15.40

62

Turhal

Yenisu

170

3

490.91

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

25,000.00 

7,500.00

23.07.2024

16.00

63

Turhal

Yeşilırmak

433

2

199.00

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

344,500.00 

103,350.00

24.07.2024

09.00

64

Turhal

Gökdere

135

4

267.77

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

67,000.00 

20,100.00

24.07.2024

09.40

65

Turhal

Gökdere

112

22

68.24

Tam

Arsa

İmarsız

X

17,500.00 

5,250.00

24.07.2024

10.00

66

Turhal

Gökdere

113

2

998.97

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

300,000.00 

90,000.00

24.07.2024

10.20

67

Turhal

Gökdere

150

4

190.32

Tam

Arsa

İmarsız

X

57,500.00 

17,250.00

24.07.2024

10.40

68

Turhal

Gökdere

150

5

403.58

Tam

Arsa

İmarsız

X

316,500.00 

94,950.00

24.07.2024

11.00

69

Turhal

Necip

270

5

633.02

Tam

Arsa

İmarsız

X

158,500.00 

47,550.00

24.07.2024

11.20

70

Turhal

Necip

270

6

607.32

Tam

Arsa

İmarsız

X

152,000.00 

45,600.00

24.07.2024

11.40

71

Turhal

Necip

249

84

570.65

Tam

Arsa

İmarsız

X

143,000.00 

42,900.00

24.07.2024

13.20

72

Turhal

Necip

255

6

607.63

Tam

Arsa

İmarsız

X

152,000.00 

45,600.00

24.07.2024

13.40

73

Turhal

Necip

258

2

598.49

Tam

Arsa

İmarsız

X

150,000.00 

45,000.00

24.07.2024

14.00

74

Turhal

Necip

258

3

609.71

Tam

Arsa

İmarsız

X

183,000.00 

54,900.00

24.07.2024

14.20

75

Turhal

Necip

258

4

617.08

Tam

Arsa

İmarsız

X

154,500.00 

46,350.00

24.07.2024

14.40

76

Turhal

Necip

251

4

601.19

Tam

Arsa

İmarsız

X

150,500.00 

45,150.00

24.07.2024

15.00

77

Turhal

Necip

256

5

634.24

Tam

Arsa

İmarsız

X

159,000.00 

47,700.00

24.07.2024

15.20

78

Turhal

Necip

256

6

612.95

Tam

Arsa

İmarsız

X

153,500.00 

46,050.00

24.07.2024

15.40

79

Turhal

Necip

229

7

78.19

Tam

Arsa

İmarsız

X

47,000.00 

14,100.00

24.07.2024

16.00

80

Turhal

Necip

256

17

1,472.60

Tam

Arsa

İmarsız

X

333,000.00 

99,900.00

24.07.2024

16.20

81

Turhal

Necip

256

16

977.69

Tam

Arsa

İmarsız

X

267,000.00 

80,100.00

25.07.2024

09.00

82

Turhal

Necip

256

14

940.14

Tam

Arsa 

İmarsız

X

238,500.00 

71,550.00

25.07.2024

09.20

83

Turhal

Ulutepe

104

114

8,180.00

Tam

Tarla

İmarsız

X

245,500.00 

73,650.00

25.07.2024

09.40

84

Turhal

Ulutepe

104

113

6,200.00

Tam

Tarla

İmarsız

X

248,500.00 

74,550.00

25.07.2024

10.00

85

Turhal

Ulutepe

158

11

2,222.36

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

89,000.00 

26,700.00

25.07.2024

10.20

86

Turhal

Ulutepe

194

4

445.19

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

27,000.00 

8,100.00

25.07.2024

10.40

87

Turhal

Çaylı

279

7

295.69

Tam

Arsa

İmarlı

Ticaret Alanı

177,500.00 

53,250.00

25.07.2024

11.00

88

Turhal

Kat

189

39

1,019.89

Tam

Arsa

İmarsız

X

306,000.00 

91,800.00

25.07.2024

11.20

89

Turhal

Ormanözü

138

4

318.83

Tam

Kayalık

İmarsız

X

105,500.00 

31,650.00

25.07.2024

11.40

90

Turhal

Bahçebaşı

222

7

804.07

Tam

Tarla

İmarsız

X

281,500.00 

84,450.00

25.07.2024

13.20

91

Turhal

Bahçebaşı

266

1

401.26

Tam

Ham Toprak

İmarsız

X

140,500.00 

42,150.00

25.07.2024

13.40

92

Turhal

Elalmış

112

8

1,397.11

Tam

Tarla

İmarsız

X

70,000.00 

21,000.00

25.07.2024

14.00

93

Turhal

Bağlarpınar

186

1

1,466.53

Tam

Arsa

İmarsız

X

220,000.00 

66,000.00

25.07.2024

14.20

94

Turhal

İskele

391

45

701.00

Tam

Arsa ve Tarla

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

1,550,000.00 

465,000.00

25.07.2024

14.40

95

Turhal

Varvara

444

1

3,147.00

Tam

Arsalı 2 Ahşap 1 96Kargir Ahır

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır)

1,300,000.00 

390,000.00

25.07.2024

15.00

96

Turhal

Boyacılar

1621

2

1,180.03

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı-(İmar yoluna isabet eden kısmı vardır.)

620,000.00 

186,000.00

25.07.2024

15.20

97

Turhal

Boyacılar

0

838

1,570.03

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

730,000.00 

219,000.00

25.07.2024

15.40

98

Turhal

Hamam

84

136

1,524.74

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

630,000.00 

189,000.00

25.07.2024

16.00

99

Turhal

Hamam

84

132

1,612.44

Hisse

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

750,000.00 

225,000.00

25.07.2024

16.20

100

Turhal

Necip

230

2

870.71

Tam

Arsa

İmarsız

X

625,000.00 

187,500.00

26.07.2024

10.00

101

Turhal

Tatlıcak

102

265

2,597.36

Tam

Tarla

İmarsız

X

675,000.00 

202,500.00

26.07.2024

10.20

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.No

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada No

Parsel No

Alan (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İmar Durum Açıklaması

Yıllık Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Turhal

Kat Kasabası

122

29

83.00

Tam

Sağlık Ocağı, Lojman ve Bahçesi

İmarlı

İmar planında Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılmıştır. (2 katlı Sağlık Ocağı lojmanının 1. katının 1 nolu dairesinin kiralanması)

10,000.00

3,000.00

26.07.2024

10.40

2

Turhal

Çarıksız

131

3

9,453.14

Tam

Tarla

İmarsız

X

10,000.00

3,000.00

26.07.2024

11.00

3

Turhal

Elalmış

0

838

614.26

Tam

Arsa

İmarsız

X

3,000.00

900.00

26.07.2024

11.20

#ilangovtr Basın No ILN02049640