ZİLE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Zile Kaymakamlık Binası 2. kat Zile Milli Emlak Şefliğinde bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Zile Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- Taşınmazların satış bedeline peşin ödemede % 20 indirim uygulanacaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
4- İhaleye katılacakların; 
a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, 
d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.  
5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Zile Milli Emlak Şefliğinden öğrenilebilir. İrtibat: 0356 318 18 66
8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
9- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.
İlan olunur.   

SıraNo TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜM  (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60120101206 Tokat Zile Acısu Köyü 1878 Tarla 2.250,00 TAM İmarsız 160.000,00 48.000,00 29.4.2024 09:00
2 60120100888 Tokat Zile Acısu Köyü 2076 Bahçe 160,00 TAM İmarsız 56.000,00 16.800,00 29.4.2024 09:10
3 60120110971 Tokat Zile Alayurt Köyü 2302 Tarla 4.959,43 2.479,72 İmarsız 125.000,00 37.500,00 29.4.2024 09:20
4 60120101651 Tokat Zile Alihoca Köyü 435 Tarla 5.400,00 TAM İmarsız 190.000,00 57.000,00 29.4.2024 09:30
5 60120101658 Tokat Zile Alihoca Köyü 790 Tarla 3.500,00 TAM İmarsız 90.000,00 27.000,00 29.4.2024 09:40
6 60120101662 Tokat Zile Alihoca Köyü 794 Tarla 3.100,00 TAM İmarsız 310.000,00 93.000,00 29.4.2024 09:50
7 60120113029 Tokat Zile Alihoca Köyü 1601 Arsa 1.096,34 TAM İmarsız 165.000,00 49.500,00 29.4.2024 10:00
8 60120113027 Tokat Zile Alihoca Köyü 1602 Arsa 943,24 TAM İmarsız 142.000,00 42.600,00 29.4.2024 10:10
9 60120113028 Tokat Zile Alihoca Köyü 1603 Arsa 424,19 TAM İmarsız 64.000,00 19.200,00 29.4.2024 10:20
10 60120113030 Tokat Zile Alibağı Köyü 773 Arsa 3.724,13 TAM İmarsız 170.000,00 51.000,00 29.4.2024 10:30
11 60120101785 Tokat Zile Ayvalı Köyü 101 328 Ham Toprak 2.500,00 TAM İmarsız 125.000,00 37.500,00 29.4.2024 10:40
12 60120113023 Tokat Zile Büyükaköz Köyü 1074 Arsa 1.426,98 TAM İmarsız 172.000,00 51.600,00 29.4.2024 10:50
13 60120102115 Tokat Zile Büyükkarayün Köyü 107 16 Tarla 5.420,00 TAM İmarsız 330.000,00 99.000,00 29.4.2024 11:00
14 60120102601 Tokat Zile Çayır Köyü 141 27 Ham Toprak 613,92 TAM İmarsız 155.000,00 46.500,00 29.4.2024 11:10
15 60120102538 Tokat Zile Çayır Köyü 120 9 Ham Toprak 12.203,16 TAM İmarsız 735.000,00 220.500,00 29.4.2024 11:20
16 60120103025 Tokat Zile Emirdolu Köyü 326 Tarla 3.450,00 TAM İmarsız 555.000,00 166.500,00 29.4.2024 11:30
17 60120111111 Tokat Zile Emirdolu Köyü 1488 Arsa 320,93 TAM İmarsız 390.000,00 117.000,00 29.4.2024 11:40
18 60120111902 Tokat Zile Emirdolu Köyü 112 2 Tarla 173,27 TAM İmarsız 715.000,00 214.500,00 29.4.2024 11:50
19 60120111904 Tokat Zile Emirdolu Köyü 112 4 Arsa 156,61 TAM İmarsız 505.000,00 151.500,00 29.4.2024 12:00
20 60120100042 Tokat Zile İstasyon Mahallesi 823 11 Arsa 551,70 TAM İmarsız 276.000,00 82.800,00 29.4.2024 13:30
21 60120113026 Tokat Zile Palanlı Köyü 1061 Tarla 600,00 TAM İmarsız 110.000,00 33.000,00 29.4.2024 13:40
22 60120106062 Tokat Zile Savcı Köyü 490 Tarla 8.500,00 TAM İmarsız 425.000,00 127.500,00 29.4.2024 13:50
23 60120112993 Tokat Zile Savcı Köyü 1187 Tarla 7.508,93 TAM İmarsız 375.500,00 112.650,00 29.4.2024 14:00
24 60120106667 Tokat Zile Uzunköy Köyü 114 8 Ham Toprak 18.226,56 TAM İmarsız 550.000,00 165.000,00 29.4.2024 14:10
25 60120113025 Tokat Zile Uzunköy Köyü 149 27 Arsa 422,89 TAM İmarsız 106.000,00 31.800,00 29.4.2024 14:20
26 60120106779 Tokat Zile Uzunöz Köyü 146 5 Tarla 711,17 TAM İmarsız 125.000,00 37.500,00 29.4.2024 14:30
27 60120113036 Tokat Zile Üçköy Köyü 118 12 Tarla 3.898,26 TAM İmarsız 234.000,00 70.200,00 29.4.2024 14:40
28 60120112994 Tokat Zile Üçköy Köyü 138 7 Arsa 224,62 TAM İmarsız 45.000,00 13.500,00 29.4.2024 14:50
29 60120113024 Tokat Zile Üçköy Köyü 138 8 Arsa 873,24 TAM İmarsız 220.000,00 66.000,00 29.4.2024 15:00
#ilangovtr Basın No ILN02017691