Türkiye Emekliler Derneği Tokat Şube Başkanı Kadir Erüre, emeklinin arz ve talepleri adı altında yazılı açıklama yaptı. Başkan Erüre, Emeklinin, İntibak Sorunu En Geç 2022'de Çözülmeli, Refahtan Pay Verilmeli, Emekli, Norm Ve Standart Birliğine Kavuşturulmalı, Ek Ödeme Oranları Yükseltilmeli, Emekliye Katkı Payı Muafiyeti Getirilmeli, Bayram İkramiyeleri TÜFE’ye Endekslenmeli, Aile Yardımı Yapılmalı, Promosyon İyileştirilmeli, Emekliye Konut Alım Desteği Sağlanmalı, Kira Desteği Getirilmeli, Yakacak Ve Gıda Yardımı Yapılmalı, Emekli Enflasyonu Sepeti Yapılmalı ve Emeklinin Kredi Borçları Ötelenmeli gibi emeklilerin temel sorunlarını dile getirdi.

EMEKLİNİN, İNTİBAK SORUNU EN GEÇ 2022'DE ÇÖZÜLMELİ

Türkiye Emekliler Derneği Tokat Şube Başkanı Kadir Erüre konu hakkında yaptığı açıklamasında, “2000 sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, “emekli aylığı hesaplama karma sistemi”, aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi" getirilmelidir. REFAHTAN PAY VERİLMELİ

TÜFE’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir.

EMEKLİ, NORM VE STANDART BİRLİĞİNE KAVUŞTURULMALI

Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge 8 sitemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı % 70 olarak belirlenmelidir.

EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİ

Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim yapıyor Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim yapıyor

Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak, yüzde 8-10 oranlarına yükseltilmelidir.

EMEKLİYE, KATKI PAYI MUAFİYETİ GETİRİLMELİ

Emeklilerimizin ödemiş oldukları katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır

BAYRAM İKRAMİYELERİ, TÜFE'YE ENDEKSLENMELİ

Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. İkramiyeler enflasyona endekslenmelidir.

AİLE YARDIMI YAPILMALI

Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmelidir.

PROMOSYON İYİLEŞTİRİLMELİ

Günümüzde yetersiz kalan promosyon ödemelerin artışını öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir artış sistemine endekslenmelidir.

EMEKLİYE, KONUT ALIM DESTEĞİ SAĞLANMALI

Evi olmayan emeklilerimizin TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için, emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan yüzde 50'ye yükseltilmelidir.

KİRA DESTEĞİ GETİRİLMELİ

Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücretin altında kalan emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır.

YAKACAK ve GIDA YARDIMI YAPILMALI

Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerimiz, Pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize, yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır.

EMEKLİ ENFLASYONU SEPETİ YAPILMALI

Pandemi koşulları nedeniyle; haberleşme, elektik, su, temizlik ve gıda harcamalarında, hijyen malzemeler teminindeki harcamalarda büyük artışlar meydana geldi. İnsanların tüketim kalıplarının köklü değişiklere maruz kaldığı ortadadır. Bu nedenle, enflasyon hesaplamalarında kullanılan “Harcama Sepeti" acilen güncellenmelidir. Aksı takdirde, TÜFE'ye endeksli maaş zamlarımız yetersiz kalacaktır.

EMEKLİNİN KREDİ BORÇLARI ÖTELENMELİ

Pandemi döneminde çalışma imkânı bulamayan ve ne yazık ki, biriken kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerimizin, bu mağduriyetlerini giderilmelidir. Bu bağlamda, esnaf, çiftçi ve Kobilerimize yapılan desteklemeler, emeklilerimiz için de hayata geçirilmeli, kredi borçlarının geri ödemesinde ötelemeye gidilmelidir.” açıklamasında bulundu.